Lokalizacja: pisaniezagrosze.pl > Warunki

Warunki handlowe

Poniższe warunki handlowe ważne są od dnia 25.10.2011.

1. Postanowienia wstępne

 • Ogólne warunki handlowe (dalej: „OWH“) obowiązują obie strony każdej umowy zawieranej bezpośrednio lub za pośrednictwem strony internetowej http://pisaniezagrosze.pl. Przez umowę rozumiane są wszystkie przejawy woli, które wiodą do zawarcia stosunku handlowego, np. pisemne lub elektroniczne zamówienie i jego potwierdzenie, telefoniczne zamówienie itp. (dalej tylko: „umowa“).
 • Przedstawicielem firmy KODA plus s.r.o. jest PETR LUKÁČ z siedzibą: Pod Paluchem 259, 756 05 Karolinka, Czechy, REGON: 28642716, konto bankowe: 39175000120000000013875154. Przedsiębiorca jest wpisany do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej, prowadzonego przez KS Ostrava, od dnia 10. 12. 2010, pod numerem identyfikacyjnym C 36381 (dalej tylko: „wykonawca“).
 • Jeśli w umowie nie ustalono inaczej, zawsze chodzi o umowę o dzieło, zgodnie z par. 536 i nast., Ustawy nr 513/1991 Kodeksu handlowego.
 • Od OWH można odstąpić tylko i wyłącznie poprzez pisemną ugodę pomiędzy stronami umowy. 
 • OWH mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi prawnymi ustaleniami.
 • OWH obowiązują obie strony i po ukończeniu ważności umowy w sprawach dotyczących przedmiotu tejże umowy (np. odszkodowanie, rozwiązywanie sporów itp.)
 • Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany OWH bez wcześniejszego uprzedzenia. Zmiany OWH są ważne od dnia ich oznajmienia także dla tych klientów, którzy wysłali zamówienie przed wprowadzeniem nowych/zmienionych OWH.

2. Zamówienie

 • Zwyczajnym sposobem zawarcia umowy jest elektroniczne zamówienie za pośrednictwem strony internetowej http://pisaniezagrosze.pl (dalej tylko: „web“), z wykorzystaniem podanego formularza. 
 • Warunkiem ważności elektronicznego zamówienia jest podanie prawdziwych informacji i dokładne wypełnienie formularza.  
 • Jeśli informacje podane przez osobę zamawiającą są ewidentnie błędne lub nielogiczne, wykonawca zastrzega sobie prawo wstrzymania takiego zamówienia, sprawdzenia poprawności danych i ewentualnego jego odrzucenia. 
 • Poprawne zamówienie wykonawca potwierdzi pocztą elektroniczną, łącznie z terminem wykonania dzieła, jego całkowitej ceny, numerem zamówienia i innych ważnych informacji.

3. Wykonanie dzieła

 • Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła z należytą starannością, aby spełniało parametry zamówienia na jak najwyższym poziomie.
 • W pracach do pięciu stron (1- 4 strony) tekstu, klient po potwierdzeniu zamówienia, jest zobowiązany do zapłaty za dzieło na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną instrukcji. Dzieło jest wykonane po opłaceniu a następnie (bez próbki pracy) wysłane zamawiającemu.
 • W pracach dłuższych niż pięć stron tekstu (5-19) po potwierdzeniu zamówienia zostaje wysyłana próbka pracy o wcześniej uzgodnionej długości (max. 10% całkowitej zakładanej ilości stron dzieła) a osoba zamawiająca jest zobowiązana do opłacenia zamówienia na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną instrukcji. Po opłaceniu praca jest posyłana zamawiającemu. 
 • W dziełach dłuższych niż 20 stron tekstu (20 i więcej) po potwierdzeniu zamówienia, zamawiającemu zostaje wysłana próbka pracy o wcześniej uzgodnionej długości (max. 10% całkowitej zakładanej ilości stron dzieła) a osoba zamawiająca jest zobowiązana do opłacenia zaliczki na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną instrukcji w wysokości przynajmniej 40% całkowitej ceny. Po zapłaceniu zaliczki zostaje wysłana pierwsza część pracy o wcześniej uzgodnionej długości (max. 50% całkowitej zakładanej ilości stron). Następnie klient zatwierdzi formę danej pracy pisemnej (styl i inne parametry tekstu), po czym wykonawca opracuje dzieło. Po wykonaniu dzieła wykonawca wyśle klientowi informacje (ewentualnie dokładne instrukcje) o konieczności uiszczenia dopłaty całkowitej ceny dzieła. Po opłaceniu całkowitej ceny (dopłaty) kompletne dzieło jest wysłane do zamawiającego.

4. Dostarczenie pracy

 • Miejscem dostarczenia jest siedziba wykonawcy. Faktycznym sposobem przekazania dzieła jest wysłanie pracy w elektronicznej formie na email podany w formularzu zamówienia. 
 • Dzieło jest dostarczone wyłącznie w formie elektronicznej w formacie Microsoft Word (*.DOC) lub Adobe Acrobat (*.PDF).
 • Na wyraźną prośbę klienta wykonawca może posłać dzieło w innym formacie (*.RTF, *.TXT, itp.), ale w takiej sytuacji wykonawca nie ręczy za jednolitość pracy, przede wszystkim przy graficznym opracowaniu (np. rozdzielenie stron), jak również numery stron, odsyłacze itp.

5. Reklamacja i gwarancja

 • Ze względu na charakter dzieła zamawiający nie ma uprawnień do odstąpienia od umowy po dostarczeniu pracy. 
 • Jeśli klient z powodów obiektywnych nie jest zadowolony z jakości lub objętości dostarczonego dzieła, ma prawo do reklamacji w terminie do pięciu dni od dnia dostarczenia pracy. 
 • Zamawiający, który składa reklamację, jest zobowiązany do przekazania konkretnych uwag, dlaczego, według jego opinii, praca jest złej jakości albo w czym nie spełnia wymagań zamówienia.
 • Wykonawca jest zobowiązany powiadomić klienta, czy reklamacja będzie uznana czy nie w terminie do pięciu dni od jej podania.
 • W sytuacji, gdy wykonawca nie uzna reklamacji, jest zobowiązany do uzasadnienia swojej decyzji.
 • W razie odrzucenia reklamacji zamawiający nie może się odwołać i nie ma prawa do zaskarżenia.
 • Jeśli wykonawca uzna całą reklamację lub jej część, jest zobowiązany do poprawienia pracy w dodatkowym terminie za darmo, tak, aby jak najlepiej odpowiadała pierwotnemu zamówieniu. 

6. Ceny

 • Wszystkie ceny podane w cenniku na stronie internetowej są końcowe, zawierają wszystkie opłaty.
 • Jeśli zamawiający w naszym cenniku nie znajdzie odpowiedniego typu dzieła, który chce zamówić, możliwe jest indywidualne uzgodnienie ceny. 

7. Warunki płatności

 • Zamawiający dokona bezgotówkowo opłaty za dane dzieło przelewem na konto 39175000120000000013875154, prowadzone w Raiffeisen Bank Polska. 
 • Zamawiający jest zobowiązany do wpisania numeru potwierdzonego zamówienia (numer faktury), które zostało mu przesłane emailem. 
 • Klient jest zobowiązany do zapłaty za dane dzieło w odpowiedni sposób i w uzgodnionym terminie. W razie zwłoki między stronami umowy uzgadnia się karę umowną w wysokości 0,05% ceny całkowitej dzieła za każdy, choćby nawet tylko rozpoczęty dzień zwłoki (ceny całkowitej, zaliczki lub dopłaty).
 • Dniem płatności jest dzień zaksięgowania kwoty pieniężnej na konto bankowe wykonawcy.

8. Siła wyższa

 • Żadna ze stron umowy nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek niespełnienie obowiązków płynących z umowy, z wyjątkiem obowiązku opłacenia faktury, jeśli to niespełnienie lub opóźnienie było spowodowane przeszkodą niezależnie od woli strony, która nie pozwoliła na spełnienie obowiązku, jeśli się nie da lub nie było możliwe przewidzieć, że zobowiązana strona tą przeszkodę lub jej skutki mogła odwrócić czy przekonać, a dalej, że w czasie powstania zobowiązania tej przeszkody nie mogła realnie przewidzieć (dalej tylko ”siła wyższa”). Jednakże odpowiedzialności za spełnienie zobowiązania nie wylkucza przeszkoda, która powstała dopiero w czasie, kiedy zobowiązana strona zwlekała ze spełnieniem swoich obowiązków lub powstała z jego stosunków gospodarczych.
 • Dla potrzeb tej umowy za siłę wyższą, pod warunkiem spełnienia założeń opisanych w powyższym akapicie, uważa się głównie: żywioły i katastrofy (pożar, trzęsienie ziemi, osuwanie ziemi, powódź, wichurę lub inne zjawiska atmosferyczne), wojny, powstania, bunty, strajki albo decyzje czy normatywne akty organów władzy, regulowanie, ograniczanie, zakazy bądź inne ingerencje państwa, wybuchy i inne uszkodzenie urządzeń produkcyjnych i dystrybucyjnych. 
 • Strona umowy, która nie spełniła, nie spełnia lub przewiduje, że nie spełni swojego zobowiązania, wypływającego z umowy (z uwzględnieniem wszystkim znanych faktów) z powodu zaistniałej siły wyższej, powinna niezwłocznie poinformować o tym drugą stronę umowy i dołożyć wszelkich starań do odwrócenia takiego stanu lub jego następstw i ich usunięcia. 

9. Odstąpienie od umowy i odszkodowanie

 • Każda strona ma prawo do odstąpienia od umowy, jeśli po jej zawarciu pojawią się nieusuwalne przeszkody, które nie pozwalają na wypełnienie zobowiązań.
 • Strony są zobowiązane do pisemnego powiadomienia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej niezwłocznie po uzyskaniu informacji o przeszkodach niepozwalających wykonać dzieło. 
 • Jeśli od umowy odstąpi osoba zamawiająca, jest zobowiązana do pokrycia kosztów (możliwych do udowodnienia) już wykonanego dzieła bądź jego części.

10. Postanowienia końcowe

 • Wszystkie dane, które obie strony sobie przekażą w czasie pełnienia umowy, są poufne i nie można ich przekazać osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody drugiej strony umowy (z wyjątkiem obowiązków stron, które są ustalone prawem Republiki Czeskiej). 
 • Zamawiający jest zobowiązany do respektowania praw dotyczących poszczególnych części , tak samo jak jest zobowiązany do respektowania czeskiego prawa, w szczególności prawa autorskiego.
 • Strona umowy, która nie dotrzyma któregokolwiek zobowiązania zawartego w umowie lub w OWH, jest zobowiązana drugiej stronie zapłacić odszkodowanie.
 • Jeśli  dojdzie do niedotrzymania jakiegokolwiek zobowiązania zawartego w umowie obie strony dołożą starań do polubownego rozwiązania sprawy odszkodowania (bez względu na to po której stronie powstała szkoda).
 • Jeśli między stronami powstanie konflikt dotyczący umowy, jej aplikacji czy interpretacji, obie strony dołożą starań do polubownego rozwiązania sporu.
 • Jeśli konflikt dotyczący umowy nie da się polubownie rozwiązać, sprawa będzie przekazana do sądu.
 • Prawa i obowiązki stron wypływające z umowy, ich zapewnienie, zmiany i wygaśnięcie kierują się jedynie czeskim prawem, w szczególności kodeksem handlowym.
 • Dysponowanie danymi osobowymi zamawiającego kieruje się prawem o ochronie danych osobowych i innymi prawnymi przepisami ważnymi w Czechach. Poprzez wypełnienie elektronicznego zamówienia i jego wysłanie, klient wyraża zgodę na przetwarzanie swych danych osobowych przez wykonawcę. Zamawiający tą zgodę może pisemnie odwołać. Prowadzący stronę internetową (wykonawca) jest administratorem i jednocześnie przetwarza dane osobowe zgodnie z wyżej wymienionym prawem. Wykonawca jest wpisany do Rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem 00032505.
 • Uwaga! Wszystkie nasze materiały są przygotowywane jednorazowo. Opracowania naszego autorstwa mogą być wykorzystane tylko w sposób nienaruszający przepisów Prawa Autorskiego oraz Art.272 KK. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dalsze użytkowanie i sposób ich wykorzystania.

Notatka: OWH są chronione prawem autorskim w takim stopniu, w jakim się różnią od ustaleń prawnych i elementarnych tekstów prawnych. Ich kopiowanie i użycie jest uzależnione od wcześniejszej pisemnej zgody autora.

Tel: +48 660 345 595

Panel logowania

Zaloguj jako:

Aktualności

23. 09. 17 Prace licencjackie i magisterskie teraz ...
Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszych niższych cen:prace licencjackie teraz tylko za 39 PLN/strona materiałów a prace magisterskie za 49 PLN/strona materiałów.  Zamówienia możecie Państwo ...

więcej
 

Kontakt

Magdalena Nawrot

+ 48 660 345 595
38767480
pisaniezagrosze.pl
Napisz do nas

Newsletter